stat4u

Nic o nas bez nas…
26.08.2013 rok.
Powiększ

Udział młodzieży w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących na terenie Saksonii, w regionie Usti nad Łabą i Kotlinie Jeleniogórskiej – to idea przewodnia współorganizowanej przez nasz Komitet, 21. dorocznej międzynarodowej konferencji roboczej, która odbędzie się w Dreźnie 6 listopada 2013 r.
Dotyczy młodych ludzi, a więc jej przygotowanie, jak i sama Konferencja, nie może się bez nich obyć.
Chodzi o to, że Konwencja Praw Dziecka została ratyfikowana także przez kraje – organizatorów i uczestników Konferencji wiele lat temu, i że wskazuje ona m.in. na zapewnienie udziału dzieci i młodzieży we wszelkich decyzjach dotyczących spraw, które ich dotyczą. Tak więc polityka państwa, działania administracji i społeczeństwa winne nie tylko dostrzegać potrzeby nieletnich, ale też tworzyć warunki - zachęcać młodych ludzi - dzieci i młodzież, do twórczego i aktywnego wpływania na procesy i decyzje, poprzez określony system planowania i działania.
Niemniej uczestnictwo młodych wymaga odwagi i czasu. Można je osiągnąć tylko wtedy, gdy młodzi ludzie w różnych sytuacjach życiowych mają możliwości i są naprawdę osobiście w to zaangażowani.
Inaczej. Chcemy porozmawiać o prawach młodych ludzi z ich aktywnym udziałem, w teorii i praktyce, w naszych regionach partnerskich; poznać doświadczenia poszczególnych regionów i osób uczestniczących w Konferencji. Jednocześnie pragniemy by przedkonferencyjne spotkania i udział młodych ludzi w Konferencji były postrzegane jako swojego rodzaju model inwestowania w dzieci i młodzież – ich udziału w procesach decyzyjnych.
Pragniemy podczas tego przedsięwzięcia skoncentrować się na ONZ-owskiej Konwencji Praw Dziecka i znaczeniu udziału dzieci i młodzieży we wdrażaniu jej postanowień; poinformować się wzajemnie o stopniu aktywnego włączenia się młodych ludzi w realizację ich praw w poszczególnych krajach/regionach; zaprezentować sprawdzone w tym zakresie projekty, w tym i realizowane przez młodzież i z jej udziałem, ale także wskazać na problemy i trudności – podyskutować na temat koniecznych zmian.
Uwzględniając powyższe uważamy, że uczestnikami Konferencji z poszczególnych krajów (po 20 osób + po 5 młodych ludzi) winny być, poza członkami organizacji – współorganizatorów Konferencji, przedstawiciele: najwyższych władz (administracji i samorządów); władz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży, ale też skupiających tę grupę społeczną; grona pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież.
Przy tej okazji przypominamy, że drugie już spotkanie młodych ludzi z Niemiec, Czech i Polski związane z przygotowaniem Konferencji, odbędzie się w Zittau 19. września 2013 r.
Ze strony polskiej wezmą w niej udział dwie osoby reprezentujące samorząd uczniowski i 3 – Młodzieżową Radę Miasta Jeleniej Góry
.

Krystyna Demkowicz


Copyright © 2010 Paweł Drewniak