stat4u

„Profilaktyka a Ty”, czyli „PaT”
17.06.2013 rok.
Powiększ

- Co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień?
Może w nim wziąć udział każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna, kto chce działać na rzecz drugiego człowieka.

PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji. Nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. PaT to społeczność budowana na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.
PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!
PaT promuje i propaguje modę na życie bez uzależnień; profilaktykę rówieśniczą; dobre wiadomości, a nie protesty; zapraszanie, a nie wykluczanie; destygmatyzację młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej; działanie bez nagród i za coś; robienie nie tego co się chce, ale odpowiedzialność za siebie i innych.

Partnerem Pat jest m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez program „Bezpieczna i przyjazna szkoła" oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Cele programu:
Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami. Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i asertywnych postaw. Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi. Tworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej wśród młodzieży życie bez uzależnień.

Realizowany jest przez cały rok jednocześnie w siedmiu obszarach:
1. Działanie, które polega na przeprowadzeniu spotkania/szkolenia kierowanego do: uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców młodzieży szkolnej, liderów młodzieżowych, nauczycieli/animatorów (osób dorosłych zaangażowanych w różne formy pracy z młodzieżą) w formie szkolenia eksperckiego.
2. Wyraźne zróżnicowanie grup wynika z jednoznacznie odmiennego sposobu komunikowania się z adresatem.
3. Informacja - prezentowanie działań bieżących (www.pat.policja.gov.pl), promowanie wartościowych inicjatyw edukacyjno-profilaktycznych realizowane na terenie całego kraju, udostępnienie bazy scenariuszy profilaktycznych (zakładka SCENARIUSZE na stronie internetowej programu), wydawanie materiałów informacyjnych (dostępne na stronie internetowej programu w formie pisanej (gazety „PaTrz!”, „ PaTosfera”, „Przystankowicz”) i radiowej (internetowe Radio TRAP, czyli „Tematyczna Radiowa Antena Profilaktyczna” nadająca na fali profilaktyki). Specjalną zakładkę na stronie programu stanowi galeria zdjęć oraz filmów społeczności PaT (dokument, fabuła, LipDub).
4. Edukacja - ewaluacji i naukowe podsumowywania efektów programu jak też opracowanie obserwacji, płynące (po 7 latach funkcjonowania programu) z setek wystawionych spektakli i towarzyszących im dyskusji z 60 tysiącami młodzieży.
5. Certyfikat „Wspiera nas PaT” - wyraz uznania za zaangażowanie w twórczą profilaktykę, dokument przyznawany od 2009 roku przez Impresariat programu „Profilaktyka a Ty” najciekawszym projektom profilaktyczno-artystycznym w całej Polsce. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym z wykorzystaniem narzędzia sztuki.
6. Akcja „Przystanek PaT” - coroczne, ogólnopolskie spotkanie społeczności PaT z całego kraju promującej modę na życie wolne od uzależnień. Przez pięć dni odbywają się bezpłatne warsztaty artystyczne prowadzone przez zawodowych instruktorów. Można wziąć udział m.in. w zajęciach teatralnych, kuglarskich, wokalnych, tanecznych, literackich, recytatorskich, dziennikarskich, radiowych, etnograficznych, charakteryzatorskich i technicznych. W programie przewidziane są również warsztaty profilaktyczne, rozmowy filozoficzne, koncerty oraz spektakle w wykonaniu grup teatralnych z całej Polski. Ostatniego dnia, podczas finału Akcji uczestnicy warsztatów prezentują efekty swojej pracy przed zaproszonymi gośćmi, mediami i lokalną społecznością.
7. PaH czyli Profilaktyka a Harcerstwo - profilaktyczna Gra Miejska, którą przeprowadzają harcerze dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (zakładka PaH na stronie internetowej programu).
8. PaTosfera - trwa kilka godzin i polega na promocji społeczności PaT w centrach miast. PaTowicze zapraszają do wspólnej zabawy lokalną społeczność promując modę na życie wolne od uzależnień.

TKOPD Jelenia Góra włączy się w realizację tego programu! – weźmie udział w „Nocy profilaktyki” organizowanej w Jeleniej Górze w dniu 22 czerwca 2013 r. w godzinach od 15.30 do 24.00.
W tym dniu i czasie na Placu Ratuszowym, zgodnie z celami programu PaT, instytucje i NGO zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie oraz uzależnieniami będą prowadzić działania profilaktyczne na rzecz dzieci, młodzieży.
Szukajcie nas w namiocie MONAR-u, który nas (TKOPD) i jeleniogórski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) - Zespół Interdyscyplinarny, gościnnie przytulił.
„Noc Profilaktyki” zakończy nocna debatą (od godz. 21.00 do 24.00) w sali konferencyjnej Ratusza - dyskusja z młodzieżą o uzależnieniach.

Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak