stat4u

Nasz sąsiad skończył 25 lat
11.06.2013 rok.
Powiększ

Od lat z naszym niemieckim i czeskim partnerami organizujemy coroczne konferencje – wymianę doświadczeń. W tym roku będzie to już po raz 21. Tym razem w roli gospodarza wystąpi nasz niemiecki partner - Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V. z siedzibą w Dreźnie.
Odbyły się już dwa spotkania robocze: pierwsze w Zittau 14.03.13 r., a drugie w Dreźnie 13.06.13 r. (fotki prezentują wszystkich uczestników tego ostatniego spotkania, prócz tego, który je robił i sporządził tę notatkę).
Planowano, iż uczestnikami tych przedkonferencyjnych spotkań roboczych – drugiego (2 osoby) oraz trzeciego i czwartego (po 5 osób) będą młodzi ludzie przyszli uczestnicy Konferencji.
Jednak na drugie dotarły tylko dwie dziewczyny z Polski i aktywnie włączyły się do dyskusji nad założeniami i przebiegiem Konferencji: Aleksandra Niedaszkowska – reprezentująca Młodzieżową Radę Miasta Jeleniej Góry i Martyna Dukowicz – reprezentująca samorząd uczniowski ZSO Nr 2 w Jeleniej Górze. Liczymy, że na kolejne spotkania: trzecie, 19.09.13 r w Zittau i czwarte, 5.11.13 r, w Dreźnie dotrą wszyscy.

Powiększ

Co już mamy uzgodnione? 21 Doroczna międzynarodowa konferencja niemieckich, czeskich i polskich partnerów w dziedzinie ochrony dziecka i jego rodziny oraz praw dziecka wynikających z oenzetowskiej Konwencji odbędzie się w Dreźnie 6.11.13 r., zaś w przeddzień konferencji – 5.11.13 r., spotkają się delegacje jej organizatorów by uzgodnić projekt stanowiska końcowego oraz dokonać oceny dotychczasowej współpracy i wytyczyć jej kierunki na rok następny. W tym dniu spotkają się też delegacje młodzieży z naszych trzech krajów: Polski, Niemiec i Czech m.in. po to by przygotować własne stanowisko dotyczące zasadniczego celu Konferencji i formy jego zaprezentowania w dniu następnym.

Powiększ

Sens 21 Konferencji, której tytuł brzmi: Ponad granicami – udział młodzieży w procesach decyzyjnych ich dotyczących w Saksonii, Regionie Usti i Kotlinie Jeleniogórskiej, wynika z faktu, iż z Konwencji Praw Dziecka wynika m.in. udział dzieci i młodzieży w podejmowaniu wszelkich decyzji, które ich dotyczą. Dlatego zadaniem polityków i administracji, zadaniem społeczeństwa jest nie tyko dostrzeganie sytuacji życiowych dzieci i ich potrzeb, ale także wspieranie i umożliwianie aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w procesach i działaniach ich dotyczących, a to wymaga odwagi, chęci i czasu. Może udać się tylko wtedy, gdy młodzi ludzie, znajdujący się w różnych sytuacjach życiowych, będą osobiście w to zaangażowani.
Chcemy więc na Konferencji mówić o prawach dzieci i młodzieży w teorii i praktyce w naszych partnerskich regionach, poznać swoje doświadczenia, przedstawić je na spotkaniach roboczych i podczas samej Konferencji.
Tak spotkania robocze jak i Konferencja winny stać się podstawą do stworzenia modelu udziału młodych ludzi w tego typu obradach, w procesach decyzyjnych dotyczących spraw, które ich dotyczą.
Tak więc spotkania robocze i Konferencja winne wskazać na prawny i faktyczny udziału dzieci i młodzieży w podejmowaniu wszystkich decyzji, które ich dotyczą w poszczególnych regionach partnerskich; stworzyć płaszczyznę wymiany poglądów i programów (dobrych praktyk, sprawdzonych projektów), których założeniem jest osiągnięcie tego celu, ale także wyartykułowanie problemów i trudności oraz niezbędnych zmian, które przybliżą nas do osiągnięcia tego zasadniczego celu - zwiększenia partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym.

Powiększ

Dla realizacji założonych celów przewidziano, że podczas Konferencji (6.11.13 r.) w referacie zasadniczym – wprowadzającym, zaprezentowane zostaną psychologiczne aspekty zaangażowania, czy też jego braku, młodzieży w procesach decyzyjnych.
Następnie uczestnicząca w Konferencji młodzież uda się na warsztat, by w raz moderatorem rozmawiać o tym jak jest, co należy zrobić/zmienić - jaki powinien być udział młodzieży w procesach decyzyjnych – przyjęcie wspólnego stanowiska, które późnie zostanie zaprezentowane uczestnikom Konferencji.
W tym czasie pozostałym uczestnikom Konferencji zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli poszczególnych krajów rozwiązania prawne sprzyjające udziałowi młodych ludzi w procesach decyzyjnych w czterech płaszczyznach: w postępowania przed sądami, w szkole, w środowisku i organizacjach pozarządowych oraz jak jest to realizowane w praktyce.
Następnie młodzież z poszczególnych krajów przedstawi swój udział w procesach decyzyjnych, związane z tym problemy i swoje postulaty. Przewidziano też czas na dyskusję – wymianę poglądów, i przyjęcie stanowiska Konferencji, które skierowane zostanie do wszystkich decydentów mających pływ na zaangażowanie młodzieży w szeroko rozumiane społeczne funkcjonowanie oraz do mediów.

Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak