stat4u

REAGUJ! MASZ PRAWO i OBOWIĄZEK!
27.05.2013 rok.
Powiększ
Mając na uwadze dobro dzieci oraz częste wypadki niereagowania dorosłych na krzywdę dzieci oraz stosowania przemocy wobec najmłodszych, 27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna REAGUJ. MASZ PRAWO.
Jej głównym celem jest zmiana postaw społecznych wśród osób dorosłych - biernej postawy wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie wobec nich przemocy.
Są bowiem sytuacje, w których brak reakcji otoczenia, w tym bliskich i sąsiadów, doprowadza do krzywdy dziecka. Ilekroć nie reagujemy na zło wyrządzone najmłodszym, tylekroć dajemy przyzwolenie na cierpienie kolejnego dziecka. Musimy mieć tego świadomość. To jest także nasza indywidualna odpowiedzialność.
Według obowiązującego prawa, przemoc fizyczna wobec małoletnich jest przestępstwem. Kary cielesne, znęcanie się i zabójstwa, brak opieki, narażanie na niebezpieczeństwo, głodzenie – to tylko wybrane przykłady karygodnych zachowań wobec nich.
Przeprowadzone w 2012 roku badania pokazują, że 1/3 badanych uważa, iż nie powinna się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%). Niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałaby, uznając zasadę nietykalności rodziny lub nie czując się „uprawnionym” do tego. Powodem braku gotowości do działania u niemal 1/4 badanych jest strach.
A jednak z tych samych badań wynika, że społeczeństwo odczuwa wyraźną potrzebę reagowania na krzywdę dziecka, ale działania te są mało zdecydowane i w konsekwencji, nie są w stanie uchronić dzieci przed tragedią. Spośród wszystkich badanych jedynie połowa wykazała gotowość do zgłoszenia sytuacji dowolnej instytucji zajmującej się problemem stosowania przemocy wobec dziecka.
Niemniej bez względu na zaistniałą sytuację, nasz wiek, płeć, czy status społeczny każdy z nas powinien reagować na krzywdę wyrządzaną dzieciom. Ale nasza postawa ma przede wszystkim charakter deklaratywny, co spowodowane jest najczęściej obawą o własne zdrowie czy dobre imię, a także niechęcią wtrącania się w „cudze sprawy”.
Pamiętajmy, dzięki naszej nawet najdrobniejszej reakcji, możemy zapobiec tragedii. Odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich.
Jednym z zadań kampanii jest wypracowanie „skryptów reakcji”, których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których – jak wykazują badania – nie wiedzą jak się zachować.
Na dedykowanej akcji stronie www.jakreagowac.pl znajdziecie symulacje sytuacji trudnych wraz z możliwymi rozwiązaniami, z których można skorzystać w razie potrzeby. Ma to na celu wskazanie najczęściej stosowanych w takich sytuacjach praktyk, które bez uszczerbku dla zdrowia czy dobrego imienia, każdy dorosły może podjąć.
Na stronie oraz w aplikacji na Facebooku można zadeklarować swój aktywny udział w kampanii „REAGUJ. MASZ PRAWO”, podpisując specjalną deklarację. Każda z osób, która ją podpisze zostanie Ambasadorem Kampanii, a jej zdjęcie będzie wyświetlane na tysiącach ekranów LED w całej Polsce.

Link do materiałów kampanii: http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2405
Prosimy polubić fanpage kampanii: www.facebook.com/ReagujMaszPrawo

Przewodnicząca TKOPD Krystyna Demkowicz


Copyright © 2010 Paweł Drewniak