stat4u

Mediacja rodzinna
20.05.2013 rok.
Powiększ
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze posiada specjalistów w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, rozwodowych, separacyjnych oraz opiekuńczych.
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów. Zakłada, że przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora strony konfliktu w bezpośredniej rozmowie mogą wypracować wspólne i uczciwe dla nich porozumienie.
Mediacja rodzinna jest pojęciem opisującym spotkanie i współpracę dwóch rodzajów ekspertów.
Do pierwszej grupy należą osoby, które nie potrafią same rozwiązać zaistniałego problemu. Drugą zaś grupę tworzą mediatorzy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę psychologiczną (szczególnie jeśli chodzi o komunikacje interpersonalną) oraz prawniczą.
Głównym celem współpracy tych dwóch grup ekspertów jest wypracowanie porozumienia, które strony konfliktu uznają za uczciwe.
Mediacja tak jak każdy proces wnosi więcej niż tylko ostateczny produkt. Osiągnięta umowa może sprawić, że kolejne trudne kwestie będą rozwiązywane w atmosferze większego zaufania i w przekonaniu, że z daną osobą można dojść do ugody.
Mediacja jako spotkanie dwóch stron daje szansę na skonfrontowanie tego, co myślimy, że myśli o nas mąż, żona, dziecko, sąsiad z ich rzeczywistym o nas zdaniem, co tym samym pozwala na lepsze zrozumienie zachowania, oczekiwań czy żądań drugiej strony.
W trakcie sesji zdarza się czasami, że strony mogą po raz pierwszy zabrać głos w kwestiach, które do tej pory były domeną partnera, rodziców czy dzieci.
Przykładowo kobiety mogą wypowiedzieć się i uzyskać informację o finansach rodziny, a mąż w kwestii wychowania dzieci. Otrzymanie wiadomości z obszarów, o których miało się żadne lub mgliste pojęcie, umożliwia stworzenie nowej wizji przyszłości, co wpływa łagodząco na istniejący konflikt.
W jakich sprawach warto stosować mediację rodzinną?
1. Sprawy rozwodowe: sposób rozstania, rodzaj pozwu z orzekaniem o winie czy bez orzekania, władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem małżonka, który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad nim, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie, wysokość alimentów.
2. Sprawy o podział majątku po rozwodzie.
3. Sprawy związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie orzekane przez sądy rodzinne: sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków.
4. W sprawach związanych z działaniami naprawczymi mającymi pomóc małżonkom w rozwiązaniu problemów, które doprowadziły do kryzysu bądź też służyć rozwiązaniu problemów, które były podłożem konfliktów jak np. podział obowiązków domowych, gospodarowanie budżetem rodzinnym lub zasad wychowywania dzieci.
5. W sprawach związanych z napięciami między pokoleniami np. jak dużą rolę mogą odgrywać dziadkowie w wychowywaniu wnuków, jak dużo swobody powinny mieć dzieci.
Co mediacja daje korzystającym z niej stronom?
Satysfakcję z osiągnięcia porozumienia.
Satysfakcję z jakości porozumienia - poczucie, że zawarte porozumienie jest sprawiedliwe i obopólnie satysfakcjonujące.
Strony konfliktu rodzinnego mają większą gotowość do realizacji rozwiązań, które same wypracowały.
Daje poczucie własnej siły i możliwości poradzenia sobie z własnymi problemami.
Mediacja skłania do przyjmowania przez strony odpowiedzialności, uczy je samodzielności.
Udział w mediacji sprzyja samodzielności w rozwiązywaniu konfliktów w przyszłości. Umożliwia otwartą, szczerą i bezpośrednią komunikację między stronami, buduje wzajemne zrozumienie.
Strony w mediacji mogą w bezpiecznych warunkach wyrazić swoje negatywne emocje, poradzić sobie z nimi i skoncentrować się na przyszłości i rozwiązaniach.
Mediacja chroni dziecko uwikłane w konflikt dorosłych, pozwala rodzicom skoncentrować się na jego potrzebach.
Jak długo trwa mediacja?
Sesja mediacyjna trwa z reguły od 60 do 90 minut. To ilu sesji potrzebne jest do osiągnięcia porozumienia zależy od Państwa. Średnio strony potrzebują od czterech do ośmiu spotkań.
Nasi mediatorzy są: zarejestrowani w sądzie i prokuraturze, prowadzą mediację zgodnie ze standardami uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, posiadają uprawnienia do prowadzenia mediacji zgodne z Europejską Kartą ds. prowadzenia mediacji rodzinnej.
Formularz gotowość do mediacji i pozwoli Państwu sprawdzić czy jest to metoda dla rozwiązania Państwa konfliktów!

Czy jestem gotowy/a do mediacji?
1. Co dobrego dla mnie może wyniknąć z rozwiązania problemów przy pomocy mediacji? W jaki sposób mediacja może być pomocna w naszej relacji?
...........................................................................................................................................

2. Czy zdefiniowałem/am sobie tematy sporne, które powinny zostać omówione i uregulowane w trakcie mediacji?
Tak
...........................................................................................................................................
Nie
...........................................................................................................................................

3. Czy jestem gotowy/a pracować nad znalezieniem rozwiązań dla naszych problemów, mimo trudnych emocji związanych z nimi, a które mogą pojawić się w mediacji? Tak
............................................................................................................................................
Nie
............................................................................................................................................

4. Czy i na ile jestem gotowy/a wysłuchać perspektywy drugiej strony i postarać się je zrozumieć?
Tak
............................................................................................................................................
Nie
............................................................................................................................................

5. Czy jestem gotowy/a do pracy na rzecz zawarcia porozumienia dobrego dla mnie i drugiej strony?
Tak
............................................................................................................................................
Nie
............................................................................................................................................

6. Czy jestem w stanie dotrzymać postanowień wspólnie wypracowanego porozumienia? Tak
...........................................................................................................................................
Nie
...........................................................................................................................................

Mediator Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak