stat4u

Najnowszy raport UNICEF
25.04.2013 rok.
Powiększ
Biorąc pod uwagę stopę ubóstwa względnego dzieci, Polska zajęła 20 miejsce. Wyznacznikiem był odsetek dzieci w wieku 0-17 lat żyjących w gospodarstwach domowych dysponujących dochodem ekwiwalentnym wynoszącym mniej niż 50% mediany dochodów w danym kraju.
Polska znalazła się na 21. miejscu pod względem warunków i jakości życia dzieci wśród 29 najbardziej rozwiniętych krajów świata.
Badano także subiektywne odczucie szczęścia dzieci – 20% polskich dzieci jest niezadowolonych - oceniają, że nie są szczęśliwe, a brak szczęśliwego dzieciństwa ma niekorzystny wpływ na dalszy rozwój i dalsze życie.
W obszarze edukacji nasz kraj znalazł się w pierwszej dziesiątce, ale czy to duże pocieszenie?
Raport Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, to wyniki analizy warunków i jakości życia dzieci obejmujący pięć obszarów ich życia: warunki materialne, zdrowie i bezpieczeństwo, edukację, zachowania i ryzyka oraz warunki mieszkaniowe i środowisko.
Sytuację dzieci analizowano na podstawie dwóch wskaźników - pierwszy z nich – „poziomem deprywacji dzieci" - mówi o braku możliwości zaspokojenia określonych potrzeb, a drugi – „wskaźnik ubóstwa względnego" - pokazuje sytuację dzieci w kontekście dochodowym.
W ogólnej ocenie warunków i jakości życia dzieci na pierwszym miejscu znalazła się Holandia, a za nią kolejno: Norwegia, Islandia, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Belgia, Irlandia, Dania, Słowenia, Francja, Czechy, Portugalia, Wielka Brytania, Kanada, Austria, Hiszpania, Węgry, Polska, Włochy, Estonia, Słowacja, Grecja, Stany Zjednoczone, Litwa, Łotwa, a na ostatnim Rumunia.
Polska pod względem warunków materialnych osiągnęła 22. miejsce, z kolei oceniając zdrowie i bezpieczeństwo - 18. miejsce (m.in. dzięki wysokiemu wskaźnikowi szczepień dzieci). Najwyższą pozycję nasz kraj osiągnął w zakresie edukacji - 9. miejsce - dzięki wysokiemu wskaźnikowi uczestnictwa w edukacji ponadpodstawowej oraz wysokim wynikom osiąganym w międzynarodowym programie Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), który mierzy umiejętności 15-latków w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych.
Poniżej średniej (na 19. pozycji) Polska wypadła w wymiarze „zachowań i ryzyk", gdzie ocenia się m.in. odsetek dzieci dotkniętych nadwagą, codzienne spożywanie owoców, stosowanie używek oraz narażenie na przemoc. Natomiast najgorzej nasz kraj wypadł w kategorii warunków mieszkaniowych i środowiska - 26. pozycja.
Druga część raportu dotyczy subiektywnej oceny zadowolenia dzieci. Także w tym zestawieniu liderem okazała się Holandia – 95%. dzieci mieszkających w tym kraju deklaruje wysoki poziom satysfakcji z życia. Polska jest na przedostatnim miejscu pod względem satysfakcji ze wskaźnikiem ok. 80% zadowolonych dzieci, a na ostatnim miejscu znalazła się Rumunia.
Z kolei w trzeciej części raportu wskazano zmiany w ciągu ostatnich dziesięciu lat w warunkach życia dzieci. Odnotowano zmniejszenie odsetka rodzin o niskim poziomie zamożności - największy spadek tego odsetka dotyczy Polski. Raport pokazał też spadek w badanych krajach współczynnika umieralności niemowląt oraz obniżenie odsetka młodych ludzi, którzy palą papierosy.
- Niestety, nasz kraj odnotował najwyższy wzrost odsetka dzieci z nadwagą - obecnie wynosi on 17%. Odsetek ten wzrósł w ciągu dekady w 17 z 21 krajów.

PS. Raport „Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych" dostępny jest na stronie www.unicef.pl.

Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak