stat4u

XX Jubileuszowa konferencja za nami
09.11.2012 rok.
Powiększ
Jej gospodarzem było Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, a odbyła się w dniach 8-9.11.2012 r. właśnie w Ústí nad Labem.
Podczas tej 20-tej Międzynarodowej Roboczej konferencji czeskich (Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem), niemieckich (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen) i polskich (jeleniogórski Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka) partnerów z udziałem gości z Austrii, innych landów niemieckich oraz TKOPD z Gdańska i Zielonej Góry, dominowały dwa bloki tematyczne: odniesienie do historii, dnia dzisiejszego i perspektyw dalszej transgranicznej współpracy…
Powiększ
…oraz prezentacja dobrych praktyk i programów związanych z wychowaniem dzieci bez przemocy, realizowanych w naszych trzech regionach, w tym i przez wolontariuszy.
Powiększ

Powiększ
Z wystąpień i wypowiedzi jej uczestników, z zaprezentowanych w tym i podczas warsztatów, programów i głosów w dyskusji wynika potrzeba:
 dalszego stałego budowania dialogu transgranicznego między podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę praw dziecka; kontynuowania i zacieśniania współpracy, coraz trwalszych kontaktów między organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ochrony praw dziecka, naszych trzech państw i regionów
Powiększ
 systematycznej wymiany doświadczeń w zakresie ochrony praw dziecka, budowania nowych struktur informacyjnych i doskonalszych technologii komunikacyjnych w ramach trójstronnej współpracy;
Powiększ
 prezentowania dobrych praktyk i programów, ich wychowawczych efektów, także określenia kierunków dalszej współpracy, której ideą przewodnią powinno być to, że dzieci odgrywają istotną rolę w budowaniu wspólnego europejskiego domu; że naszym zadaniem jest wspomaganie ich w rozwoju, ochrona przed niebezpieczeństwami i wychowanie do pokojowego współistnienia z innymi narodami;
Powiększ
 przypominania, że prawa dziecka nie znają granic narodowych - popularyzowania idei zawartych w Konwencji Praw Dziecka, jej wdrażania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowania bez przemocy, zapobieganie biedzie, wyrównywanie szans edukacyjnych i współuczestnictwo dzieci w rozwiązywanie spraw bezpośrednio ich dotyczących;
Powiększ
 analizy dotychczasowej współpracy ponadgranicznej, formułowania jej nowych celów i wynikających z nich zadań - dalszych spotkań (trwają od 1992 r., a z uczestnictwem TKOPD od 2003 r.), które już przyniosły wiele pozytywnych efektów: pogłębiły dotychczasowe partnerskie stosunki, a osoby pracujące na obszarze związanym z ochroną praw dziecka umocniły w ich międzynarodowych działaniach, dały świadomość współudziału w budowaniu „europejskiego domu”.
Powiększ
Odnosząc się bezpośrednio do głównego tematu Konferencji – wychowania bez przemocy, jej uczestnicy stoją na stanowisku, że:
 najwyższy już czas skończyć z dyskusją, czy klaps dany dziecku to metoda wychowawcza, wiadomym jest bowiem od dawna, że klaps może, i często jest, początkiem gehenny rozgrywającej się w czterech ścianach;
 brak jest spójnego systemu koordynacji i współpracy instytucji oraz organizacji zajmujących się przemocą w rodzinie i rówieśniczą;
 istnieje konieczność wdrożenia systemowego planu przeciwdziałania przemocy, jako podstawowego warunku umożliwiającego skuteczne zagwarantowanie ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
W tej sytuacji szkoła przestaje być bezpieczną przystanią, miejscem rozwoju i beztroskiego dzieciństwa, które daje podstawy do dalszego rozwoju. Tu rodzi się agresja z powodu wykluczenia. To rodzi agresję w rodzinie, w której dorośli wyładowują swoją frustrację wynikającą z tego, że nie są w stanie zabezpieczyć wystarczających warunków bytowych dla swoich nieletnich członków rodziny.
Powiększ
 konieczne jest zwrócenie większej uwagi na potrzeby i specyficzną sytuację dzieci ofiar przemocy, poprzez wyodrębnienie osoby dziecka w treści przepisów funkcjonującego prawa atyprzemocowego, bowiem szczególna sytuacja dziecka jako ofiary przemocy powoduje, że nie jest możliwe, aby za pomocą jednego aktu wspólnego dla różnych podmiotów przemocy: kobiet, mężczyzn, osób starszych i dzieci, wystarczająco kompleksowo i skutecznie określić działania ochronne wobec małoletnich; wynika z tego potrzeba stworzenia oddzielnego aktu prawnego szczegółowo ujmującego problem ochrony dzieci przed przemocą, jak ma to już miejsce w niektórych europejskich państwach;
 należy zapewnić oddzielne monitorowanie efektów funkcjonującego prawa atyprzemocowego z perspektywy ochrony dziecka, jako ofiary wszelkiego rodzaju przemocy.
Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak