stat4u

Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka
01.06.2012 rok.
Powiększ
Pod powyższym hasłem w dniu 1 czerwca – Międzynarodowym Dniu Dziecka, Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Starej Kamienicy, pod kierunkiem pedagoga tej szkoły, zorganizował debatę – dialog dorosłych z gimnazjalistami, której celem była próba odpowiedzi na pytania o rozumienie, respektowanie i szanowanie praw dziecka, o ich przestrzeganie w różnorodnych życiowych sytuacjach.
Powiększ
Uczniowie do debaty zaprosili przedstawicieli władz samorządowych i organizacji działających na rzecz dziecka.
Stawili się: Wójt Gminy, Dyrektorka Gimnazjum, Kierowniczka GOPS-u i Kierownik Centrum Informacji Turystycznej oraz przedstawiciel Policji.
Organizacje pozarządowe reprezentował Jeleniogórski Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w osobach: Józef Pawłowski – przewodniczący i Mieczysław Kapuściński – członek Komisji Rewizyjnej.
Powiększ
Całej Debacie przyświecało stwierdzenie Konwencji o Prawach Dziecka: Każde dziecko ma prawo do wychowania i dorastania w atmosferze miłości i bezpieczeństwa z poszanowaniem jego godności.
Powiększ
Jej organizatorzy wyeksponowali tablicę dotycząca praw dziecka oraz zaprezentowali pokaz multimedialny dotyczący Janusza Korczaka – jego zasad wychowawczych, z których m.in. wywodzą się prawa dziecka wynikające z Konwencji, a także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów wszystkich szkół Gminy Stara Kamienica, które wskazywały na dobrą znajomość własnych praw, ich niezłe rozumienie i podkreślenie tych, które uczniowie uważają za bardzo ważne.
Powiększ
Ze wszystkich wystąpień uczniów Gimnazjum, z prezentowanych przez nich scenek dotyczących poszczególnych praw zapisanych w Konwencji, a także z dociekliwych pytań zadawanych gościom, wynikało, co ciągle podkreślali, że swoje prawa znają, i że dorośli, którzy ich kochają, też te prawa znają.
A dorośli – goście uczniowskiej debaty, nieźle musieli się na trudzić by ich odpowiedzi znalazły uznanie uczestników i były nagradzane brawami.
Podsumowania tej bardzo potrzebnej i świetnie przez Samorząd Uczniowski przygotowanej debaty dokonał ich przedstawiciel i Dyrektorka Gimnazjum oraz poproszony o to Przewodniczący TKOPD w Jeleniej Górze.
Powiększ
Powiedział, odwołując się do stwierdzenia otwierającego debatę: Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat, że nie ma praw dziecka mniej, czy bardziej ważnych, że wszystkie ono są najważniejsze; że kiedy mówimy o przemocy wobec dziecka, winniśmy pamiętać, iż urazy fizyczne z niej wynikające kiedyś się zagoją, natomiast słowa ranią na całe życie; że aktualnie najczęstszymi przejawami przemocą jest: przemoc psychiczna, rówieśnicza, instytucjonalna i cyberprzemoc. Wskazał też na zjawisko eurosieroctwa, konfliktów okołorozwodowych i porozwodowych oraz na przejawy przemocy na terenie szkoły oraz w drodze z i do niej, a także narastania naruszania praw dziecka w związku z pogarszającą się sytuacją materialną wielu polskich rodzin. Przytoczył dane z raportu UNICEF „Wykluczone Dzieci”. Wynika z niego, że pod względem warunków w jakich żyją polskie dzieci, zajmujemy jedno z ostatnich miejsc spośród krajów OECD, że przeciętny dochód rodziny w Polsce jest jednym z najniższych w tej grupie państw.
Powiększ
W Polsce z powody skrajnego ubóstwa cierpi 2,2 mln osób w tym 600 tys. dzieci, które żyją w rodzinach o dochodach, które nie pozwalają na zaspokojenie podstawach potrzeb. Niestety, kolejnych 5 mln osób zmaga się z codziennością, by nie znaleźć się na granicy ubóstwa. Wg raportu GUS zagrożenie ubóstwem dzieci i młodzieży jest znacznie większe niż dorosłych. W 2010 r. osoby do 18 roku życia stanowiły 30% populacji zagrożonej skrajnym ubóstwem. To powoduje nie tylko złe warunki materialne, ale ma też negatywny wpływ na edukację oraz na zdrowie fizyczne i psychiczne. Biedne dziecko nie tylko nie dojada, mieszka w złych warunkach, ale też musi nosić zbyt „wysłużone” ubrania, nie ma wymaganych przyborów szkolnych i książek, nie korzysta z form wspólnego spędzania czasu i integracji klasowej poza szkołą, nie uczestniczy w wyjściach klasowych i wycieczkach. Szkoła dla takiego dziecka to codzienna walka z upokorzeniem i wstydem z powodu widocznej biedy, z marginalizowaniem przez lepiej sytuowanych. W tej sytuacji szkoła przestaje być bezpieczną przystanią, miejscem rozwoju i beztroskiego dzieciństwa, które daje podstawy do dalszego rozwoju. Tu rodzi się agresja z powodu wykluczenia. To rodzi agresję w rodzinie, w której dorośli wyładowują swoją frustrację wynikającą z tego, że nie są w stanie zabezpieczyć wystarczających warunków bytowych dla swoich nieletnich członków rodziny.
Powiększ
Przewodniczący TKOPD przedstawił też wyniki badań obejmujących rodziny z terenu swego działania (powiat grodzki i ziemski Jelenia Góra), a dotyczące przemocy psychicznej w rodzinie – są niepokojące. Świadczy o tym m.in. to, że: 84% rodziców krzyczy na swoje dzieci; 50% dzieci i nastolatków słyszy krzyk co najmniej raz w tygodniu; 20% rodziców używa wobec dziecka krzywdzących określeń (głupku, kretynie), a co czwarty z nich uważa, że jest to czasem usprawiedliwione; 10% ojców i matek wyzywa dzieci co najmniej raz w miesiącu.
Wskazał i na fakt, iż mimo obowiązującego już prawie od dwóch lat ustawowego zakazu bicia dzieci, w ostatnim czasie wydano kilka pozycji książkowych - poradników, jak „poprawnie” bić dzieci. Książki te zalecają tresowanie dzieci, porównują je do mułów, myszy i szczurów, które również można wytresować tak, by reagowały na określone bodźce za pomocą rózgi, czy ręki.
Na wniosek KOPD, Rzecznik Praw Dziecka skierował do warszawskiej prokuratury wniosek dotyczący niektórych z tych książek, ale też wystąpił do wydawców by je wycofali z półek księgarskich. - To uprzedmiotowienie dziecka, nie do zaakceptowania w XXI wieku. Na zakończenie przedstawił podmioty i osoby, do których należy zwracać się o pomoc w przypadku naruszania praw dziecka.
Powiększ
Wystąpienie Przewodniczącego TKOPD nagrodzone zostało frenetycznymi brawami, a i on oraz wszyscy goście otrzymali bukiety polnych kwiatów zebranych przez uczniów, a także pięknie przez nich pomalowane butelki mogące stanowić wazon na kwiaty z przywieszką, na której znajduje się napis: Serdecznie dziękujemy, że zechcieliście Państwo być z nami w Dniu Naszego Święta – Uczniowie Gimnazjum, 01.06.2012 r. Wszyscy uczestnicy debaty zostali też zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Józef Pawłowski
Przewodniczący TKOPD


Copyright © 2010 Paweł Drewniak