stat4u

Relacja z 18. Konferencji w Dreźnie
Drezno 5.11.2010 rok.
Członkowie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka (TKOPD) w Jeleniej Górze, który był też współorganizatorem, wraz z pedagogami samorządowych szkól jeleniogórskich, przedstawicielami MOPS w Jeleniej Górze oraz ZSLiZ w Cieplicach, byli uczestnikami 18, Międzynarodowej Konferencji Roboczej polsko-czesko-niemieckiej (Land Saksonia).
Powiększ
W przeddzień Konferencji (04.11.10. r.) przedstawiciele organizatorów oraz zaproszonych po raz pierwszy, być może przyszłych partnerów, z Austrii i niemieckiej Bawarii, spotkali się na wieczorze partnerskim. Omawiano rezultaty dotychczasowego partnerstwa, kierunki jego dalszego rozwoju i projekt stanowiska końcowego dorocznej konferencji robocze (w załączeniu poniżej).
Ta Międzynarodowa Konferencja seminaryjno-szkoleniowa odbyła się w dn. 05.11.10r., Jej uczestnikami były też delegacje z Austrii i Bawarii, a ze strony polskiej z TKOPD w Gdańsku i Poznaniu oraz z jeleniogórskiego TPD - ogółem ok. 60 uczestników, w tym z Polski 34.
Powiększ
Powyższy skład polskiej delegacji podyktowany był zasadniczym tematem Konferencji: Ubóstwo prowadzi do wykluczenia (opis sytuacji w pięciu europejskich regionach - podejmowane działania profilaktyczne i praca z rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej).
Powiększ
Celem Konferencji było wskazanie na ubóstwo młodej generacji (dzieci i młodzieży), na to jak się ono objawia w Austrii, w Niemczech (w regionach Saksonia i Bawaria), Polsce (Kotlinie Jeleniogórskiej) i Czechach (okręgu Usti nad Łabą) oraz podjęcie próby odpowiedzi na poniższe pytania: - Jak stawiany jest problem ubóstwa? Jakie są podejmowane działania zmierzające do udzielenia pomocy rodzinie z dziećmi, w której występuje ubóstwo (rozwiązanie problemu) - przeciwdziałanie wykluczeniu i zapewnieniu równych szans? Czy realizowanie wspólnych projektów, zmierzających do złagodzenia problemu jest możliwe?
Powiększ
W konferencji, jako zaproszeni goście udział wzięła Posłanka na Sejm Elżbieta Zakrzewska oraz przedstawiciele władz administracyjnych Saksonii.
Powiększ
Gospodarze Konferencji stworzyli warunki poszczególnym regionom (krajom) oraz NGO uczestniczącym w Konferencji, zorganizowania promocji danego Regionu i realizowanych projektów, poprzez zaprezentowanie odpowiedniej ekspozycji w westybulu Konferencji.
Ekspozycja Jeleniej Góry i jeleniogórskiego TKOPD prezentowała się najwspanialej, co jest m.in. zasługą Wydziału Promocji i Polityki Informacyjnej Urzędu Miasta Jelenia Góra, który udostępnił odpowiednią ilość materiałów informacyjno-promocyjnych w języku niemieckim i czeskim oraz kilka gadżetów (wręczono je szefom delegacji) i flagę Naszego Miasta (ozdabiała stół z Polską ekspozycją).
Polski wkład w Konferencję, poza promocją Jeleniej Góry i działań realizowanych przez jeleniogórski TKOPD, także udział w opracowanie jej stanowiska końcowego, to prezentacja sytuacji związanej z ubóstwem w Polsce, na Dolnym Śląsku i Kotlinie Jeleniogórskiej, działań podejmowanych przez Miasto Jelenia Góra w roku 2010 ustanowionym decyzją Parlamentu i Rady UE Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, a wynikających z Krajowego Programu "Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej" na lata 2008 - 2010, przyjętego przez Radę Ministrów już w dniu 16 grudnia 2008 roku oraz wskazanie na realizowane na naszym terenie (w mieście i szkole) programy przeciwdziałające ubóstwu i łagodzących jej negatywne skutki.
Zaprezentowane na tym międzynarodowym forum jeleniogórskie programy zostaną spopularyzowane w mediach czeskich i niemieckich oraz w materiałach pokonferencyjnych.
Powiększ
Z racji podmiotu działania TKOPD, którym jest dziecko i jego rodzina, byliśmy zainteresowani tymi elementami Krajowego Programu Wdrażania Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010, które się do nich odnosiły, a więc przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy, a uwzględniając poosiadane siły i środki, nakierowaliśmy nasze działania na uznanie praw - uznaniu podstawowego prawa osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do godnego życia oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Cały wysiłek skupialiśmy na dwóch zadaniach: wspieranie wszelkich podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za realizacje tego zadania i NGO, dla których realizacja tego typu zadań wynika ze statutów oraz na:
· przeciwdziałaniu stereotypom i napiętnowaniu społecznemu osób dotkniętych ubóstwem i związanym z tym wykluczeniem społecznym,
· podnoszeniu świadomości ogółu społeczeństwa na temat zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz praw osób dotkniętych tymi zjawiskami,
· podnoszeniu świadomości osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego na temat przysługujących im praw, likwidowanie stygmatyzacji tych osób oraz ich negatywnego stereotypowego wizerunku we własnych oczach,
· uwypuklaniu skali i przejawów działań pozostających w sprzeczności z poszanowaniem podstawowych praw tych osób,
· podkreślaniu znaczenia respektowania praw tych osób zarówno w kontaktach z instytucjami, jak i w życiu codziennym,
· i wreszcie propagowanie dobrych praktyk.
Ograniczyć ubóstwo!
Regionalna strategia pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami - Wspólne stanowisko czterech europejskich regionów.
Tytuł to myśl przewodnia programu 18. Międzynarodowej Konferencji partnerów niemieckich, polskich i czeskich oraz z Austrii, która odbyła się 5 listopada 2010 r. w Dreźnie, w budynku saksońskiej Akademii Nauk.
Jako partnerzy występują reprezentowani przez:
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V (Niemiecki Związek Ochrony Dzieci, Związek Krajowy Saksonia),
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze,
i Dobrowolne Centrum w Usti nad Łabą.
Poszukiwaliśmy z fachowcami i doświadczonymi praktykami realizującymi odpowiednie projekty w poszczególnych miejscowościach i instytucjach, wspólnych strategii w tym zakresie.
Równocześnie apelujemy do polityków naszych Krajów, aby skutecznie występowali przeciw stałej, i mającej tendencje rosnącą liczbie dzieci, młodzieży i rodzin dotkniętych ubóstwem.
Bowiem ubóstwo w Europie nie jest zjawiskiem marginalnym. Tylko w Niemczech było w 2008 ok. 2,5 miliona dzieci, które żyły w obszarze biedy z uwagi na minimalne zarobki rodziców. W Saksonii są regiony, gdzie więcej niż 30% dzieci poniżej 15 roku życia żyje w ubóstwie lub na granicy ubóstwa. Partnerskie organizacje z Polski i Czech prezentują jeszcze bardziej niepokojące wskaźniki ubóstwa.
Referujący z 4 krajów, w czasie Konferencji skupiali się w swoich referatach na prezentacji skali ubóstwa i podejmowanych działaniach zmierzających do jego ograniczenia - prezentacji zrealizowanych i realizowanych programów przeciwdziałania ubóstwu.
Przed południem prezentowano jak przejawia się ubóstwo wśród dzieci, młodzieży i rodzin w danym regionie w czterech naszych Krajach, zaś popołudnie poświęcono dobrym praktykom - prezentacji najlepszych przykładów skutecznych działań w naszych Regionach. Ukazano projekty i pomysły, jak skutecznie ogranicza się ubóstwo i jego negatywny wpływ na rozwój młodych ludzi i ich rodzin.
Chodziło o osiągnięcie następującego celu: - Zrównanie szans i poprzez to zapewnienie zwiększonego dostępu do aktywnego społecznego i zawodowego życia.
Ten wspólny Dokument - Deklaracja, z informacją o stanie zubożenia i o przekraczających granicę działaniach zwalczających ten stan, został jednomyślnie zaakceptowany przez uczestników Konferencji, co potwierdzają swymi podpisami:
Olaf Boye,
Jozef Pawłowski,
i Lenka Cerná.
Z uszanowaniem
Józef Pawłowski
Przewodniczący TKOPD
w Jeleniej Górze


Copyright © 2010 Paweł Drewniak