stat4u

Szkoła bez przemocy
Trwa debata na temat "Szkoły bez przemocy". 20 regionalnych dzienników należących do grup wydawniczych Polskapresse i Orkla Press Polska, codziennie publikuje artykuły, w których dziennikarze pytają ekspertów jak radzić sobie z przemocą w szkole, opisują pozytywne przykłady środowisk, gdzie uczniowie i nauczyciele wspólnie szukają sposobów na szkołę bez przemocy.
Przedstawiamy Kodeks Szkoły bez Przemocy, stworzony przez Radę Programową akcji,

KODEKS
"SZKOŁY BEZ PRZEMOCY"


1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji oraz przemocy.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.
Akcja "Szkoła bez przemocy", to pierwsza ogólnopolska akcja przeciwko agresji w szkołach, realizowana bezpośrednio w regionach.
Akcja "Szkoła bez przemocy" ma swoje lokalne STRONY INTERNETOWE, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje oraz adresy miejsc, gdzie można szukać pomocy. Na stronach internetowych odbywają się dyskusje na forach oraz czatach. Zapraszamy do rozmów z Państwem osoby, które od dawna zajmują przeciwdziałaniem przemocy w szkole.
Więcej na: www.szkolabezprzemocy.pl


Copyright © 2010 Paweł Drewniak