stat4u

JELENIOGÓRSKA KOALICJA NA RZECZ
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
   Na podstawie Uchwały Nr 556/XLI/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 października 2001 r. w sprawie zadań wynikających z realizacji na Terenie Jeleniej Góry kampanii przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci pod hasłem "Dzieciństwo bez przemocy", szczególnie jej § 1 pkt 2, .powołuje się "Jeleniogórską Koalicję na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy".
   Koalicja została zawiązana z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze i Jeleniogórskiego Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Koalicja ukierunkowana jest na przeciwdziałanie wszelki przejawom przemocy a szczególnie: przemocy w rodzinie, rówieśniczej i instytucjonalnej oraz wszechstronną i kompleksową pomoc ofiarom i sprawcom przemocy.
   Na koordynatora Koalicji powołano mgr Marię Karpińską - Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze.
   Osobą wspomagającą Panią mgr Marię Karpińską będzie mł. asp. Danuta Razmysłowicz - Specjalistka Sekcji Prewencji ds. Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
   W skład Jeleniogórskiej Koalicji weszli przedstawiciele następujących urzędów, instytucji i organizacji:
 · Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze,
 · Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
 · Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
 · Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 · Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Jeleniej Górze,
 · Straży Miejskiej,
 · Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze,
 · Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
 · Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze,
 · Terenowego Komitetu Obrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze,
 · Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze,
 · Pogotowia Opiekuńczego TIS w Jeleniej Górze,
 · Poradni Leczenia Uzależnień w Jeleniej Górze,
 · Poradni Zdrowia Psychicznego w Jeleniej Górze,
 · Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
 · Ratownictwa Medycznego w Jeleniej Górze,
 · Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze,
 ·  - Publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze,
 ·  - MONAR-u,
 ·  - Dom Dziecka ,,Dąbrówka" w Jeleniej Górze,
 ·  - Dom Dziecka Towarzystwa Interwencji Społecznych w Jeleniej Górze,
 ·  - Ośrodka Adopcyjnego,
 ·  - Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).
   Jeleniogórską Koalicję wspierać będą:
 · kierownicy (opiekunowie) świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych prowadzonych przez różne podmioty
 · pedagodzy i psycholodzy wszystkich placówek oświatowych, oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.
   Skład Jeleniogórskiej Koalicji oraz osób ją wspierających jest otwarty. Każdy podmiot, który wyrazi taką ochotę może do niej przystąpić.
   Członkowie założyciele Jeleniogórskiej Koalicji przyjęli poniższe cele jej działalności:
   I Cele operacyjne:

   1. Edukacja społeczności lokalnej w zakresie wszelkich przejawów przemocy.
   2. Podniesienie poziomu wiedzy wiktymologicznej w społeczeństwie.
   3. Zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy.
   4. Podniesienie skuteczności działań podmiotów pomagających ofiarom przemocy, osobom uwikłanym w przemoc i jej sprawcom.
   5. Udzielanie ofiarom przemocy profesjonalnego wsparcia emocjonalnego, socjalnego i prawnego w ramach realizowanych przez dane podmioty pomocowe działań (m. in.: grupy wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, terapia dla ofiar i sprawców przemocy, interdyscyplinarna pomoc dziecku krzywdzonemu).
   6. Inicjowanie i wspieranie procesu integrowania podmiotów działających w sferze wspierania osób doświadczających przemocy.
   7. Rozwój środowiskowych form wsparcia.
   8. Zbudowanie lokalnego zintegrowanego i sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy oraz udzielania pomocy i wsparcia osobom pokrzywdzonym.
   II Cele szczegółowe:    1. Opracowanie systemu współpracy poszczególnych instytucji w w sytuacji wystąpienia przemocy.
   2. Określenie standardów i wypracowanie jednolitej procedury postępowania z ofiarą i sprawcą przemocy przez podmioty pomagające i wspierające ofiarę.
   3. Powołanie zespołów interwencyjno - pomocowych - określenie ich stałego i zmiennego składu (np. policjant, pracownik socjalny, pedagog, kurator sądowy, psycholog - terapeuta).
   4. Wypracowanie modelu interwencji w przypadku wystąpienia przemocy.
   5. Poprawa sytuacji ofiar przemocy - podniesienie poziomu pomocy prawnej i psychologicznej, zapobieganie wtórnej wiktymizacji ofiary.
   6. Stworzenie aktywnej, elektronicznej bazy danych rodzin dotkniętych przemocą.
   7. Opracowanie odpowiedniej dokumentacji przypadków udzielania pomocy ofiarom przemocy i efektów tych działań.
   8. Podnoszenie kwalifikacji zespołów zajmujących się zjawiskami przemocy - szkolenie i doskonalenie ich umiejętności w zakresie zakresie uprawnień ofiar przemocy oraz form i możliwości udzielania im pomocy.
   9. Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, udzielającego osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu pomocy psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej i prawnej.
   10. Przygotowanie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy domowej - utworzenie na terenie Jeleniej Góry hostelu.
   11. Tworzenie nowych i wspieranie istniejących świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących na terenie szkół oraz wprowadzenie do szkół programów edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy.
   12. Powołanie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy, uwikłanych w przemoc i sprawców przemocy.
   13. Prowadzenie szerokiej akcji medialnej, dotyczącej uprawnień osób pokrzywdzonych jak i podejmowanych w tym zakresie działań pomocowych.

   Szczególnego wsparcia, rodzinom w kryzysie udzielać będzie pracownik (terapeuta) Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) w Jeleniej Górze.    Specjaliści z OIK w Jeleniej Górze już od kilku miesięcy ściśle współpracują ze specjalistami Sekcji Prewencji ds. Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
   Szczególną rolę w systemie przeciwdziałania przemocy domowej i udzielanie pomocy jej ofiarom spełnia realizacja procedury pn. ,,Niebieskie Karty", oferujące pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną i prawną wszystkim osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu. Działania te ukierunkowane są zarówno na ofiarę jak i sprawcę przemocy domowej i realizowane są zarówno na terenie miasta Jelenia Góra jak i Powiatu Jeleniogórskiego.
   Dzielnicowi wyposażeni są w informacje dot. zjawiska przemocy domowej oraz wykazy telefonów, gdzie przez 24 godziny na dobę, w tym pod numerem interwencyjnym 607 550 469 oraz 075-755-91-99 (od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00-20:00) mogą uzyskać wszelką niezbędną pomoc w zakresie systemu ,,Niebieskie Karty".
   Pracownicy socjalni z Ośrodków Pomocy Społecznej monitorują ,system ,Niebieskich Kart"; aktywizują ofiary, odwiedzają je w domach i służą codzienną pomocą.
   Najważniejszym ogniwem Jeleniogórskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest Interdyscyplinarny Zespół Interwencyjny. Powołuje się go w celu świadczenia pomocy osobom, dzieciom i rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.
   Zadaniem Zespołu jest określenie celów i form postępowania dla konkretnego przypadku sytuacji kryzysowej, przygotowanie spójnego i wielokierunkowego planu pomocy rodzinie znajdującej się w kryzysie, wypracowanie optymalnych procedur i formuł działań opartych o kompetentnych, niezbędnych specjalistów oraz dokonanie analizy przypadku i ewaluacji efektów podjętych przez Zespół.
Zespół Interwencyjny
Za pracę Zespołu Interwencyjnego odpowiadają:
 · mgr Maria Karpińska - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze
 · mł. asp. Danuta Razmysłowicz Specjalista Sekcji Prewencji ds. Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Do składu Zespołu powołuje się przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się profesjonalnie pomocą dziecku i rodzinie z terenu miasta Jelenia Góra.
Skład Zespołu:
- dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze (wszyscy),
- Zespół ds. Nieletnich i Patologii KMP w Jeleniej Górze: nadkom. Mariusz Makowski - Naczelnik Sekcji ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz z funkcjonariusze st. post. Alicja Baranowska i post. Arleta Czado,
- funkcjonariusz Sekcji Kryminalnej KMP - nadkom. Jacek Łaborewicz,
- terapeuta Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze,
- pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- terapeuta uzależnień z Poradni Leczenia Uzależnień - mgr Bogumiła Błaszczyk,
- Kurator Wydziału Karnego Sądu Rejonowego,
- Kurator Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego,
- przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zespół wspomagać będzie Specjalista Sekcji Prewencji ds. Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze - kom. Bogumił Kotowski.
Ponadto na posiedzenia Zespołu zapraszani będą:
 · prokurator,
 · psycholog,
 · pedagog szkolny (wychowawca klasy),
 · lekarz rodzinny (pielęgniarka szkolna)
 · inni wg potrzeb.
Zadania Zespołu:
 · stworzenie bazy danych rodzin dotkniętych przemocą domową,
 · przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy,
 · monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy domowej i problemem alkoholowym,
 · szczegółowe omówienie sytuacji w rodzinach objętych procedurą ,,Niebieskie Karty" realizowaną przez Policję i Pomoc Społeczną,
 · ustalenie planu wspólnych działań wobec danej rodziny dotkniętej przemocą.
Działania Zespołu:
 · regularne spotkania,
 · objęcie systematycznymi działaniami rodzin z problemem,
 · omawianie szczególnym przypadków przemocy domowej,
 · określanie efektów dotychczasowych działań,
 · określanie kierunków dalszych działań.
   W działania Jeleniogórskiej Koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy - dopełnieniem lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy i jego profesjonalizacji, dobrze wpisują się projekt "Jelenia Góra bez przemocy", i dotychczasowa realizacja procedury pn. ,,Niebieskie Karty".
   Dobrze będzie temu służyć też przygotowanie bogatej oferty terapeutycznej oraz zainicjowanie dalszego cyklu szkoleń poświęconych problematyce przemocy, w tym prowadzonych na terenie szkół oraz innych placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych.
Jesteśmy przekonani, że "Jeleniogórska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy" i je działalność w zdecydowany sposób ograniczą skalę tego zjawiska w naszym Mieście.


Copyright © 2010 Paweł Drewniak