stat4u

Misja TKOPD
Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.
Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje następujące działania:
1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną oraz edukacyjno- szkoleniową;
2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
3. podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
4. broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo - wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne;
6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;
8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
9. podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.


Copyright © 2010 Paweł Drewniak