stat4u


1% na ochronę dziecka,
jego praw i interesów
   Wielce szanowna Pani!
   Wielce szanowny Panie!


   Nadchodzi czas rozliczania podatków za 2012 rok. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
   Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD) posiada taki status
i jest na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, a także na liście Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Można więc przekazać 1% podatku dochodowego na nasz Komitet. Zebrane środki posłużą do realizacji naszej misji.
   Misja KOPD: Działalność Komitetu jest apolityczną, nieprzynoszącą jakichkolwiek zysków. Ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Głównym celem i zadaniem jest ochrona praw i interesów dziecka oraz pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta Komitetu adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbanych i objętych niewłaściwą opieką. Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje następujące przedsięwzięcia:
1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną oraz edukacyjno- szkoleniową;
2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
3. podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
4. broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki, takie jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin oraz inne wg potrzeb;
6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;
8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
9. podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym też działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

   Jak przekazać 1% podatku? - wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.
   Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji (Komitet ochrony Praw Dziecka) i numer, pod jakim widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym (0000099511). Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać. Nie może ona przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy).
   W składanym zeznaniu podatkowym prosimy o podanie dodatkowej informacji. Będzie miała ona wpływ na rozdysponowanie przez KOPD pieniędzy pozyskanych z 1%. Prosimy o zapis: „Na cele statutowe Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze". Tylko taka informacja, będąca uszczegółowieniem przekazanych kwot. pozwoli na ich otrzymanie przez nasz jeleniogórski Komitet.    Jeszcze jedna prośba. Jeśli nie sprawi to Wam zbytniego kłopotu, prosimy o informację o wielkości zadeklarowanej kwoty i jej przesłanie na nasz e-mail: tkopd.jg@wp.pl.

Z góry bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!!!


   Uwaga! Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
   Raz jeszcze dziękujemy!

Krystyna Demkowicz - Przewodnicząca TKOPD w Jeleniej Górze
--------------------------------------------------------------------------------------
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze
ul. Jasna 11, 58-500 Jelenia Góra
tel.: (+48.75) 756422017
e-mail: tkopd.jg@wp.pl

Każdy z Państwa może też wesprzeć naszą działalność przekazując wpłatę na rachunek bankowy TKOPD 58-500 Jelenia Góra, ul. Jasna 11, Alior Bank SA. 58 2490 0005 0000 4500 5197 5620 z dopiskiem „darowizna na realizację celów statutowych".


Copyright © 2010 Paweł Drewniak